Principy

Pálenice Doloplazy se od doby svého vzniku a při svém fungování hlásí a snaží naplňovat uznané principy tzv. sociální ekonomiky, kdy základní prvek společenské prospěšnosti tkví v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

Sociální prospěch

Zaměstnávání a sociální začleňování osob se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, případně uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce ČR déle než jeden rok či uchazečů, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních dvou letech souborné délky dvanácti měsíců.

Minimální podíl zaměstnanců z uvedených cílových skupin činí 30 % z celkového počtu zaměstnanců společnosti (aktuálně 3 osoby ze 3), přičemž minimální úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4 vůči celému úvazku; se zaměstnancem z cílové skupiny je uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti. Zaměstnancům z cílových skupin poskytuje společnost podporu zohledňující jejich specifické požadavky (zohlednění zdravotních omezení, podpora při vytváření stálých a správných pracovních návyků, psychosociální podpora apod.), a to v rozsahu dle potřeby a zájmu zaměstnanců, především formou externího poskytovatele. Využívaným nástrojem v tomto směru jsou individuální plány rozvoje zaměstnanců, které jsou v pravidelných intervalech vyhodnocovány a aktualizovány. U déle v podniku působících zaměstnanců potřeba realizace těchto opatření postupně klesá. 

Účast zaměstnanců na směřování společnosti: Zaměstnanci jsou pravidelně (minimálně 4x ročně) na společných poradách informováni o chodu společnosti a naplňování společensky prospěšných cílů. Jsou zapojeni do rozhodování především v oblasti provozní (vybavenost a výrobní praxe) a participují na něm, pokud mají zájem. Z porad jsou pořizovány zápisy.

Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců: Zaměstnanci ze znevýhodněných skupin jsou vzděláváni dle individuálních možností (kurzy, školení, exkurze apod.). Např. kurz pro provozovatele pěstitelských pálenic, odborná literatura v oboru zpracování ovoce a výroba destilátů, pravidelná školení k užívání technologie či SW nástrojů apod.

Ekonomický prospěch

V rámci svých zakladatelských dokumentů se k naplňování ekonomického prospěchu v praxi přihlásila společnost takto:

Zisk je využíván přednostně pro rozvoj společnosti: Reinvestice min. 51 % zisku do rozvoje sociálního podniku a/nebo do naplnění jeho společenské prospěšnosti. V roce 2022 nebyl hospodářský výsledek podniku ziskový.

Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích.

Společnost má minimálně 30 % tržeb zajištěno z prodeje svých výrobků nebo služeb.

Environmentální prospěch

Zohledňování environmentálních aspektů výroby a spotřeby: Společnost naplňuje zásady podnikání šetrného k životnímu prostředí. Jedná se např. o eliminaci vzniku odpadů, separaci odpadů pro možnost jejich následného ekologického využití (separované ovocné pecky a výpalky z ovocných kvasů k využití v ekologické energetice), třídění odpadů, používání ekologicky šetrných výrobků, využití energeticky nenáročných budov, úsporných spotřebičů atd.

Místní prospěch

Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky: Společnost se ve své činnosti orientuje na místní potřeby. Zákazníci/odběratelé jsou především ze stejného nebo sousedního kraje. V souladu s platnou legislativou mohou tvořit zákazníky podniku pouze fyzické osoby nepodnikající - pěstitelé ovoce na svých pozemcích, kdy každý z nich může v rámci jedné sezóny vypálit max. 30 litrů absolutního alkoholu. Z pohledu podniku je tedy každý ze stovek těchto drobných pěstitelů-zákazníků důležitým a stěžejním odběratelem. 

Využívání přednostně místních zdrojů: Společnost přednostně zaměstnává místní obyvatele (všichni tři zaměstnanci podniku mají bydliště do 5 km od provozovny), příp. nakupuje od místních dodavatelů (především ze stejného nebo sousedního kraje: např. kojenecká voda na ředění od společnosti Nutrend). Základní v rámci ní poskytované služby zpracovávaná surovina (ovocné kvasy) pochází rovněž především ze stejného nebo sousedního kraje.

Spolupráce s místními aktéry. Společnost komunikuje a spolupracuje s místními aktéry, např. orgány místní samosprávy (Obec Doloplazy), spolky (SDH Doloplazy, SDH Tištín, SDH Vrchoslavice atd.), školami (Masarykova ZŠ a MŠ Nezamyslice) atd.