Principy

Pálenice Doloplazy vznikla mj. za účelem zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Jejím cílem je rovněž podpora veřejně a společensky prospěšných aktivit dalších místních aktérů.

Záměrem společnosti je vykonávat soustavnou ekonomickou aktivitu v daném předmětu podnikání, dlouhodobě udržet vytvořená pracovní místa, všestranně se rozvíjet a kvalitou nabízených služeb i produktů předcházet ekonomickým rizikům.

Společnost naplňuje společensky prospěšný cíl a snaží se dosahovat prospěchu ve čtyřech oblastech:

Sociální prospěch

Zaměstnávání a sociální začleňování osob se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, případně uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce ČR déle než jeden rok či uchazečů, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních dvou letech souborné délky dvanácti měsíců.

Minimální podíl zaměstnanců z uvedených cílových skupin činí 30 % z celkového počtu zaměstnanců společnosti, přičemž minimální úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4 vůči celému úvazku; se zaměstnancem z cílové skupiny je uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti. Zaměstnancům z cílových skupin poskytuje společnost podporu zohledňující jejich specifické požadavky (podpora při vytváření stálých a správných pracovních návyků, psychosociální podpora apod.).

Účast zaměstnanců na směřování společnosti: Zaměstnanci jsou pravidelně (minimálně 4x ročně) na společných poradách informováni o chodu společnosti a naplňování společensky prospěšných cílů. Jsou zapojeni do rozhodování a participují na něm, pokud mají zájem.

Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců: Zaměstnanci ze znevýhodněných skupin jsou vzděláváni dle individuálních možností (kurzy, školení, exkurze apod.).

Ekonomický prospěch

V rámci svých zakladatelských dokumentů se k naplňování ekonomického prospěchu v praxi přihlásila společnost takto:

Zisk je využíván přednostně pro rozvoj společnosti: Více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje společnosti a/nebo naplňování deklarovaných společensky prospěšných cílů.

Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích.

Společnost má minimálně 30 % tržeb zajištěno z prodeje svých výrobků nebo služeb.

Environmentální prospěch

Zohledňování environmentálních aspektů výroby a spotřeby: Společnost naplňuje zásady podnikání šetrného k životnímu prostředí. Jedná se např. o eliminaci vzniku odpadů, separaci odpadů pro možnost jejich následného ekologického využití, třídění odpadů, používání ekologicky šetrných výrobků, využití energeticky nenáročných budov, úsporných spotřebičů atd.

Místní prospěch

Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky: Společnost se ve své činnosti orientuje na místní potřeby. Zákazníci/odběratelé jsou především ze stejného nebo sousedního kraje. Nabídka zboží a služeb vychází vstříc místním potřebám.

Využívání přednostně místních zdrojů: Společnost přednostně zaměstnává místní obyvatele, příp. nakupuje od místních dodavatelů (především ze stejného nebo sousedního kraje). Základní v rámci ní poskytované služby zpracovávaná surovina pochází rovněž především ze stejného nebo sousedního kraje.

Spolupráce s místními aktéry. Společnost komunikuje a spolupracuje s místními aktéry, např. orgány místní samosprávy, spolky, školami atd.